Dasar Privasi    Privacy Policy

Maklumat penting

Dasar Privasi ini wujud bagi memaklumkan anda tentang bagaimana kami mengumpul, mengguna, menzahirkan dan/atau memproses data peribadi yang kami kumpul dan terima dalam menyediakan Perkhidmatan atau akses kepada laman web kepada anda, pelanggan kami. Kami hanya akan mengumpul, mengguna, menzahirkan dan/atau memproses data peribadi anda selaras dengan Dasar Privasi ini.

Ia adalah penting bagi anda untuk membaca Dasar Privasi ini bersama-sama dengan apa jua notis terpakai yang mungkin kami sediakan untuk keadaan-keadaan tertentu apabila kami mengumpul, mengguna, menzahirkan dan/atau memproses data peribadi mengenai anda, supaya anda mengambil maklum sepenuhnya bagaimana dan mengapa kami menggunakan data peribadi anda.

Jika terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Melayu di sini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Siapa Kita

Laman web ini adalah yang diurus dan dikendalikan oleh C & J Clark (M) Sdn Bhd (selepas ini, “Clarks” atau “kami”), dengan no. pendaftaran syarikat 637500-V dan alamat berdaftar di Level 2, Wisma Samudra, No. 1 Jalan Kontraktor U1/14, HICOM-Glenmarie Industrial Park, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Dasar Privasi ini dikeluarkan kepada semua pelanggan kami yang dihargai mengikut keperluan Akta Perlindungan data peribadi Malaysia 2010.

Bagaimana untuk menghubungi kami mengenai Dasar Privasi ini

Bagaimana untuk menghubungi kami mengenai Dasar Privasi ini

Tertakluk kepada apa-apa pengecualian di bawah undang-undang terpakai, anda boleh meminta akses kepada dan/atau meminta pembetulan kepada data peribadi anda, membuat permintaan untuk menghadkan pemprosesan data peribadi anda untuk Tujuan Tambahan dan/atau membuat sebarang pertanyaan mengenai data peribadi anda dengan menghubungi:

 • melalui mel:
Data Privacy Manager
Privacy, Box No. 87, C. & J. Clark International Limited, 40 High Street, Street, Somerset, BA16 0EQ

   

  Maklumat peribadi yang kami kumpul dan gunakan

  Kami hanya boleh mengumpul atau menggunakan data peribadi anda jika anda menyerahkan data peribadi anda secara sukarela atau sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Dasar Privasi ini. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk tidak menyerahkan data peribadi anda kepada kami atau seterusnya menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan data peribadi anda oleh kami, kami mungkin tidak dapat menyediakan Perkhidmatan kami atau akses laman web ini kepada anda.

  Data Peribadi yang kami kumpul daripada anda boleh digunakan, atau dikongsikan bersama atau dipindahkan kepada pihak-pihak ketiga (termasuklah syarikat-syarikat berkaitan, pembekal perkhidmatan pihak ketiga dan pembekal perkhidmatan mereka dan syarikat-syarikat berkaitan mereka, dan para penjual pihak ketiga, dan syarikat yang terletak di dalam dan di luar negara asal anda), untuk beberapa tujuan, yang mana termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

  • Untuk memudahkan penggunaan Perkhidmatan dan akses kepada laman web ini oleh anda, termasuklah memberi maklum balas kepada pertanyaan, maklum balas, tuntutan atau pertikaian melalui kami atau agen perkhidmatan pelanggan luar kami;
  • Untuk memproses pesanan yang dihantar melalui laman web ini;
  • Bayaran yang dibuat oleh anda melalui laman web ini untuk produk-produk akan diproses oleh agen kami;
  • Untuk menghantar produk-produk yang dibeli oleh anda melalui laman web ini. Kami boleh menyerahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk menghantar produk tersebut kepada anda (seperti contoh kepada kurier atau pembekal kami);
  • Untuk memaklumkan anda mengenai penghantaran produk dijual melalui oleh kami dan untuk tujuan sokongan pelanggan;
  • Untuk mentadbir akaun anda dengan kami (sekiranya ada);
  • Untuk mengesahkan dan menjalankan urusniaga kewangan yang berkaitan dengan bayaran yang dibuat oleh anda secara dalam talian;
  • Untuk mengaudit muat turun data daripada lamane web ini;
  • Untuk memperbaiki susunan atau kandungan laman web dan menyesuaikannya untuk pengguna;
  • Untuk mengenal pasti para pelawat dalam ke laman web ini;
  • Untuk menjalankan penyelidikan ke atas demografi dan tingkah laku para pengguna kami;
  • Untuk menyampaikan anda dengan maklumat yang kami anggap berguna kepada anda atau yang mana anda telah memohon dari kami, termasuklah maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami, dengan syarat bahawa anda telah menyatakan bahawa anda tidak membantah untuk dihubungi bagi tujuan ini;
  • Untuk mempromosikan Perkhidmatan dan menggunakan maklumat yang anda berikan kepada kami, seperti kandungan yang dihasilkan oleh pengguna (termasuk kandungan video) yang boleh anda pilih untuk disiarkan di laman web kami, sebagai sebahagian daripada kempen kami pengiklanan dan pemasaran untuk mempromosikan laman web kami;
  • Untuk memproses apa-apa aduan, maklum balas, tindakan penguatkuasaan dan permintaan turun-turun berhubung dengan apa-apa kandungan yang anda muat naik ke laman web ini;
  • Untuk memaparkan di papan skor di Platform berhubung dengan kempen, permainan mudah alih atau apa-apa aktiviti lain (sekiranya ada);
  • Mendapatkan atribut lanjut yang berkaitan dengan anda berdasarkan data peribadi yang disediakan oleh anda, untuk memberikan anda maklumat yang lebih disasarkan dan / atau relevan;
  • Kami juga boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar bahan-bahan pemasaran atau promosi mengenai produk dan perkhidmatan kami kepada anda dari semasa ke semasa, kecuali jika anda memilih keluar daripada menerima bahan-bahan tersebut; dan
  • Kami juga boleh menjalankan proses membuat keputusan secara automatik selaras dengan mana-mana tujuan ini.

   

  Kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan

  Kami boleh berkongsi dan mengizinkan perkongsian data peribadi anda dengan pihak ketiga dan sekutu-sekutu kami untuk tujuan-tujuan yang disebutkan di atas, termasuklah tetapi tidak terhad kepada, memudahkan penggunaan Perkhidmatan oleh anda, melengkapkan urusniaga dengan anda, menguruskan akaun dan hubungan kami dengan anda, pemasaran dan memenuhi mana-mana keperluan dan permintaan undang-undang dan pengawalseliaan seperti mana yang kami anggap perlu.

   

  Berapa lamakah data peribadi anda akan disimpan

  Kami hanya akan menyimpan data peribadi anda selama mana yang diperlukan di bawah undang-undang atau seperti mana ia masih relevan bagi tujuan ia dikumpul.

  Kami akan berhenti daripada menyimpan data peribadi anda, atau mengalih keluar cara-cara data tersebut boleh dikaitkan dengan anda, sebaik sahaja ia adalah munasabah untuk mengandaikan bahawa penyimpanan itu tidak lagi berfungsi dengan tujuan yang mana data peribadi dikumpulkan, dan tidak lagi perlu bagi apa-apa tujuan undang-undang atau perniagaan.

   

  Pemindahan data peribadi anda di luar Malaysia

  Jika anda berada di Malaysia, kami boleh memindahkan atau mengizinkan pemindahan data peribadi anda ke luar Malaysia bagi mana-mana tujuan yang dinyatakan di dalam Dasar Privasi ini.

  Anda memahami dan bersetuju kepada pemindahan Data Peribadi anda ke luar daripada Malaysia sebagaimana yang dinyatakan di dalam ini.

   

  Kawalan ke atas maklumat anda

  Jika anda ingin memohon maklumat mengenai data peribadi anda telah yang dikumpul oleh kami, atau bertanya mengenai cara-cara bagaimana kami telah menggunakan atau menzahirkan data peribadi anda pada tahun sebelumnya, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data menerusi capaian yang dinyatakan di atas. Untuk memudahkan pemprosesan permohonan anda, kami mungkin perlu meminta maklumat lanjut mengenai permohonan anda.

  Kami berhak untuk mengenakan yuran pentadbiran yang munsasabah bagi mendapatkan kembali rekod data perbadi anda. Dalam hal ini, kami akan memaklumkan jumlah yuran sebelum memproses permohonan anda.

  Kami akan memberi maklum balas kepada permohonan anda dalam tempoh yang munasabah. Sekiranya kami tidak dapat memberi maklum balas dalam tempoh dua puluh satu (21) hari dari tarikh permohonan anda, kami akan maklumkan kepada anda secara bertulis. JIka kami tidak dapat menyediakan mana-mana data peribadi kepada anda atau membuat suatu pembetulan seperti yang diminta oleh anda, kami akan secara amnya memaklumkan anda mengenai sebab-sebab mengapa kami tidak berupaya berbuat demikian (kecuali di mana tidak diwajibkan berbuat demikian di bawah undang-undang perlindungan data yang terpakai).

   

  Memastikan maklumat peribadi anda selamat

  Untuk melindungi data peribadi anda daripada akses yang tidak dibenarkan, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, pemprosesan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan, kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian atau risiko yang serupa, kami telah memperkenalkan Pentadbiran, fizikal dan teknikal yang sesuai langkahlangkah seperti:

  • Mengehadkan akses ke data peribadi kepada individu-individu yang memerlukan akses;
  • Mengekalkan produk-produk teknologi bagi mengelakkan akses komputer yang tidak dibenarkan.

   

  Perubahan kepada Dasar Privasi ini

  Kami mungkin mengemaskini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Sebarang perubahan yang dibuat kepada Dasar Privasi ini pada masa hadapan akan ditunjukkan dalam laman web ini.

   

  Updated : 07 October, 2019